شرح استاندارد آموزش شایستگی :

آموزش ماساژ سوئدی ، شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ سوئدی، به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ،آماده سازی اتاق ، تجهیزات و لوازم ماساژ ، آماده سازی مراجعه کننده ، اجرای روش ها و تکنیک ها و انجام ماساژ کامل بدن با تکنیک های سوئدی برآید.

حداقل ميزان تحصيلات : دیپلم

حداقل توانايی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و کار با دو دست

مهارت های پيش نياز : کاربر ماساژ

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

فردی است که با استفاده از حرکات و مهارت های دستی که به طور منظم و خاص بر روی بافتهای بدن جهت تاثیر بر سیستم عصبی ، عضلانی ، پوست ، مفاصل و گردش خون حرکاتی را انجام می دهد که به رفع تنش های عصبی ، گرفتگی عضلانی و رفع خستگی های جسمی و روحی کمک می کند.

اصطلاح انگلیسی استاندارد آموزش ماساژ سوئدی (و اصطلاحات مشابه جهانی)  :

Swedish massage

مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :

کاربر ماساژ

ماساژ سنگ

شامل:

1- تجزیه و تحلیل ماساژ سوئدی

2- به کارگیری واژه های مرتبط و اصطلاحات ماساژ سوئدی

3- آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم کار

4- آماده سازی مراجعه کننده

5- اجرای تکنیک های ماساژ سوئدی

6- انجام ماساژ سوئدی