درباره فوت ماساژ:

 

شرح استاندارد آموزش شايستگي :

 • ماساژ رفلكسولوژي شايستگي است در حوزه بهداشت و ايمني كه در آن فرد از عهده كارهايي از قبيل تجزيه و تحليل ماساژ رفلكسولوژي، به كارگيري واژه هاي مرتبط و اصطلاحات ماساژ رفلكسولوژي، آماده سازي اتاق، تجهيزات و لوازم كار، آماده سازي مراجعه كننده، اجراي تكنيك هاي گرم كردن، اجراي تكنيك هاي ماساژ رفلكسولوژي و انجام ماساژ رفلكسولوژي برآيد و با استاندارد كاربر ماساژ در ارتباط است.

ويژگي هاي كارآموز ورودي :

 • حداقل ميزان تحصيلات : ديپلم

 • حداقل توانايي جسمي و ذهني : دارا بودن سلامت كامل رواني، نداشتن مشكلات تنفسي و پوستي و كار با دو دست

 • مهارت هاي پيش نياز : كاربر ماساژ

طول دوره آموزش :

 • طول دوره آموزش : ۴۰ ساعت

 • زمان آموزش نظري : ۲۵ ساعت

 • زمان آموزش عملي : ۱۵ ساعت

 • زمان كارورزي : – ساعت

 • زمان پروژه : – ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )

 • كتبي : ۲۵%

 • عملي : ۶۵%

 • اخلاق حرفه اي : ۱۰%

تعريف دقيق استاندارد ( اصطلاحي ) :

 • فردي است كه با وارد آوردن فشارعميق به كمك سر انگشت شست دست و ديگر انگشتان به نواحي خاصي از دست ها و پاها، كه به آن نقاط بازتابي گويند، جهت آگاهي از ميزان درد و حساسيت به تشخيص ماساژيست كمك مي كند تا به وجود مشكلدر قسمت هاي مختلف بدن پي ببرد. علاوه بر اين اعمال فشار به مناطق خاص روي دست و پا انتشار انرژي مسدود شده دربدن، افزايش گردش خون و انتشار هورمون هايي نظير اندورفين در بدن را به همراه دارد و سبب حفظ تعادل متابوليكي كاملبراي رسيدن به بالاترين حد سلامتي مي گردد.

 •  اصطلاح انگليسي استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهاني ) :

 • Reflexology Massage