شیرجنگل، مظهراسترس برای هزاران سال

هزاران سال پیش، یک روزی، وقتی که پدر پدر پدر... پدربزرگ ما، ازغار بیرون می آمد، یک شیر قوی هیکل با پنجه های قدرتمند وچنگال های تیز انتظارش را می کشید.

به محض دیدن این صحنه وتغییردروضیعت تعادل واحساس خطر، هیپوفیزمغز پدر پدر پدر... پدربزرگ ما، به غده فوق کلیوی دستورمی دهد که بلافاصله هورمون کورتیزول را درخون رها سازد.

آنجاست که پدربزرگ قصه ما تصمیم می گیرد که یا بجنگد ویا فرارکند. چه بجنگد و چه فرارکند، این هورمونها باعث تغییرات فیزیکی وشیمیایی موثری درداخل بدن پدربزرگ ما می شوند، ازجمله:

تنیده شدن عضلات، تنگ ترشدن حدقه چشم، تیزتر شدن گوش، تندتر شدن ضربان قلب، کوتاه ترشدن  دم وبازدم، بالاتررفتن قند و چربی خون، تنگ تر شدن رگ ها، خاموش شدن بخش هایی از بدن و...

همگی آنها تدبیرطبیعت بوده که درکوتاه ترین زمان برای به حداکثررسانی آمادگی بدن برای مبارزه و  یا فرارازشی وحشی قصه ما اتفاق می افتد تا بقا پدربزرگ ما ممکن وعملی شود و ظاهرا این تدبیربه بهترین نحو ممکن اجرا گشته تا نسل انسان بقا داشته ومن وشما، فرزندان همان پدربزرگ، امروزه در حال زندگی کردن و ادامه نسل باشیم.

ولی متاسفانه از آنجائیکه ذهن انسان نمی تواند تفاوتی میان تجسم وواقعیت بگذارد، این مکانیزم جنگ یا گریز(استرس)، که یک دفاع جسمی/روانی و ضامن بقا بوده و نعمت هزاران ساله برای نسل انسان می باشد، امروزه دشمن شماره یک ما در زندگی های شهری شده است.

متاسفانه امروزه، ما فرزندان آن پدربزرگ، درزندگی هایمان، دربین انواع شیرهای وحشی نظیرتعهدات مالی، مسئولیت ها و مشغله های بیش از توان، انواع  دلهره ها، دلواپسی ها ونگرانی ها، انواع چالش های شغلی، خانوادگی واجتماعی و... به دام افتاده ایم و هرکدام از آنها، هرروز، هرساعت و هرلحظه در ذهن ما چنان نعره ای می کشند که بصورت پیوسته وطبیعی حجم زیادی ازکورتیزول درخون رها می شوند و شیپور وضعیت جنگی به صورت شبانه روزی زده شده و درون ما همانند یک سپاه جنگی که همیشه به حالت آماده باش در آمده باشد، هرروزازاین شرایط فرسوده، فرسوده و فرسوده ترمی شود و این موهبت خدادادی استرس، نقشی مخرب و مهلک را برای آرامش و در ادامه برای سلامتی ما بازی می کند.

می خواهم ماساژ بگیرم