شاخص توده بدنی چسیت؟

شاخص حجم بدن (BMI = Index Mass Body)فرمولی است که توسط آماردان بلژیکی، آدولف کتلت (Quetelet Adolphe)توسعه یافت .در واقع مرجعی برای نشان دادن میزان حجم بدن می باشد و دقیق ترین معیار جهانی چاقی است. با استفاده از این مقیاس می توانید متوجه شوید که آیا دچار کمبود وزن هستید، اضافه وزن دارید و یا اینکه طبیعی هستید!
نحوه اندازه گیری BMI
اگر میخواهید میزان شاخص یا عدد توده بدنی خود را به صورت دستی اندازه گیری کنید. فرمولی وجود دارد که می توانید برحسب آن این کار را انجام دهید. این مقیاس تقریبا دقیق می باشد. و تنها به دو متغیر وزن و قد شما بستگی دارد. البته برای دقت بیشتر میتوانیم سن و جنسیت را نیز در محاسبات لحاظ کنیم. از آنجا که انسان ها در قد و شکل بدن متفاوت هستند، BMIهم وزن طبیعی را نسبت به قد نشان می دهد BMI. باالتر از حد طبیعی در بزرگساالن، نشان می دهد که سنگین تر از وزن ایده آل هستید. محدوده زیر حد طبیعی فقط برای بزرگساالن حساب می شود.

عمومآً افراد با وزن بالا به اصطلاح اوبز از دردهایی مانند کمردرد ، زانو درد ، آترتیریت گردن و … رنج میبرند. این درد ها معمولاً با فیزیوتراپی ها و ماشاژ های موضعی درمان میشوند.ماساژ هایی که در کلینیک شبدا اسپا ارائه داده میشود ، عموما درد های موضعی شما را به حداقل رسانده و زندگی با آرامشی را برای شما به ار مغام می آورد.

bmi

چطور عضو شبدا بشم؟