• ایمیل: info@shabdaspa.com
 • تماس با اداره مرکزی (تهران): 02147620131

عوامل ایجاد استرس درزندگی های شهری امروزی

امروزه عوامل متعددی درایجاد استرس برای انسان ها و یا ترشح هورمون کورتیزول درخون، وجود دارند که به طور کلی به عوامل مختلفی نظیراسترس زاهای غذایی، دارویی شیمیایی و ذهنی روانی تقسیم می شوند. دراین بخش تعدادی ازحوادث وعواملی که باعث استرس های ذهنی روانی می شوند، لیست شده اند، ازجمله:

 

 • موضوعات قانونی.

 • حوادث غیرمترقبه.

 • مسئولیت ها و تعهدات مالی.

 • تعهدات اجتماعی بیش ازاندازه.

 • نگرانی های مربوط به آینده.

 • مشکلات درحوزه تحصیل.

 • تغییرات درعادات خواب.

 • تغییرات زیاد درامور روزمره.

 • ترافیک های روزانه شهری.

 • چالش ها درحوزه مسائل جنسی و زناشویی.

 • چالش ها و مسائل خانوادگی و ارتباطات با همسرو فرزندان.

 • چالش های مربوط به کارهایی که دوست نداریم و به ناچار انجام می دهیم.

 • نگرانی های مربوط به مراقبت های بهداشتی و سلامتی خود و اعضا خانواده.

 • و...

ذهن ما، همه این موارد را به علت اینکه نمی تواند تفاوتی مابین تجسم و واقعیت بگذارد، شیروحشی پنداشته، مکانیزم جنگ یا گریز را فعال کرده و سریعا شیپور جنگی را سروده و حجم زیادی از هورمون های مربوطه را درخون رها می سازد.

می خواهم ماساژ بگیرم