چگونه بخوابیم؟

طرز خوابیدن ما تاثیر مستقیمی در دردهای فیزیکی و مرتبط با ستون فقرات دارد. انتخاب شیوه صحیح خوابیدن و عادت کردن به آن می تواند تا حد زیادی در بهبود یا حداقل عدم تشدید این دردها موثر باشد. در ادامه برای چهار عارضه، روش های صحیح و غلط خوابیدن به نمایش گذاشته شده است...

می خواهم ماساژ بگیرم