• ایمیل: info@shabdaspa.com
  • تماس با اداره مرکزی (تهران): 02147620131

ماساژ، انواع بیماری و سندروم

 

نکته مفید: در برخی از موارد فوق همراه داشتن توصیه پزشک متخصص ضروری است. 

می خواهم ماساژ بگیرم