در 2 هفته اخیر چند بار با مشکلات زیر مواجه شده اید؟